O nás

História

Dom – zemianska kúria, ktorá podľa dochovaných prameňov a prieskumu sa dá datovať do rokov 1600 – 1650, postavená v renesančnom slohu a dostavovaná v neskoršom období v štýle baroka, patrila šľachtickému rodu Jánoki de Nagyszuha. Veľká Suchá a Hrnčiarske Zalužany i Vaľkovo v Malohonte a Harmac v Gemeri patrili rodine Jánoky už v r. 1430, nie je preto vylúčené, že dom má aj staršiu históriu. O veku domu z obdobia renesancie svedčí kamenný vstupný portál, ktorý sa zachoval v dobrom stave. V nedávnej minulosti patrila kúria trom rodinám, ktoré ju čiastočne prestavali – prirobili najmä priečky a zamurovali oblúky podlubia, ktoré lemovalo väčšinu domu – aby prispôsobili budovu na svoje bývanie. Našťastie zásahy do stavby neboli také, aby sa kúria nedala aspoň do značnej časti zrekonštruovať do pôvodnej podoby. Nehnuteľnosť, ležiacu v obci Hrnčiarska Ves (okres Poltár) získalo Občianske združenie Kúria od súčasnej majiteľky do dlhodobého prenájmu (desať rokov s opciou), aby tu zriadilo svoje sídlo a postupne kúriu opravilo. K budove patrí pomerne rozsiahly pozemok, ktorý tvorí z väčšej časti záhrada. Na pozemku stojí stará šopa, sama o sebe zaujímavá budova, postavená z nepálených tehál (váľkov), ktorá je však v značne poškodenom stave a bez opravy strechy jej hrozí zrútenie. Na pozemku (na dvore) je funkčná kopaná studňa. Nehnuteľnosť nie je zaradená medzi historické pamiatky.

Súčasnosť

V súčasnosti je budova, ktorá bola v schátralom stave, vyčistená a vyprataná, pozemok okolo čiastočne upravený. Z domu bola z veľkej časti odstránená opadaná omietka a otvorený jeden oblúk podlubia. Časť budovy sa dá v súčasnosti využívať ako spoločenské miestnosti na rôzne kultúrno-spoločenské akcie (aktuálne je tu výstava historických fotografií zo života obce). Akútne sa javí potreba opravy strechy a povaly (v jej časti sa v jednej miestnosti prepadol starý drevený strop). Ostatné miestnosti sú v pomerne zachovanom stave, zachované sú aj klenbové stropy v dvoch miestnostiach. Pôvodné sú aj mreže na oknách, pochádzajúce pravdepodobne tiež zo sedemnásteho storočia. OZ Kúria dala urobiť zameranie objektu pre potreby ďalšieho spracovania zámerov rekonštrukcie a následného využitia stavby. V spolupráci s katedrou architektúry pripravili študenti ako tému ročníkovej práce a diplomovej práce architektonické štúdie, ktoré budú slúžiť na ďalšie rozpracovanie zámeru využitia kúrie.

Zámer

Cieľom projektu je záchrana kúrie ako najstaršieho domu v obci a jej následné zmysluplné využitie s tým, aby sa zachovala v maximálnej miere jej historická hodnota, ale aby dokázala zabezpečiť aj jej nové funkcie. V tomto zmysle sa pripravuje aj celý projekt. Pri stanovení jej ďalšieho využitia sa vychádza z možností jej ďalšieho samofinancovania bez potreby ďalších dotácií na jej fungovanie a údržbu. V rámci toho je k dispozícii niekoľko možných riešení. Prioritnou však je riešenie ako mixu spoločenského využitia a začlenenia rekonštruovanej kúrie do systému cestovného ruchu. Teda pôvodná časť budovy by sa mala využívať na spoločenské aktivity, vrátane rôznych akcií, organizovaných občianskym združením, v podkroví by mohla vzniknúť ubytovacia časť, ktorá by slúžila ako penzión v rámci cestovného ruchu, resp. na ubytovanie v rámci aktivít OZ Kúria. Vychádza sa z predpokladu, že v okolí je len málo, alebo žiadne možnosti ubytovania a aj zo zámerov iných OZ a MAS Malohont, ktoré vyvíjajú činnosti k rozvoju cestovného ruchu v oblasti. Súčasne s využitím kúrie takýmto spôsobom by sa zabezpečilo viacej pracovných miest pre obyvateľov obce a aj možnosti jej samofinancovania.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.